Privacy

ROWA DRUK- EN MEDIA BV  

PRIVACY VERKLARING VAN ROWA DRUK EN MEDIA BV BREEZAND.

Rowa Druk en Media BV  (hierna ook te noemen ROWA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ROWA Druk en Media BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ROWA Druk en Media BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ROWA Druk en Media BV

info@rowa.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ROWA Druk en Media BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • werkzaamheden uit te voeren op grond van uw opdrachten (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van informatie en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • het uitgeven van reclame uitingen in breedste zin (toestemming betrokkene)
 • financiële  administratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen  wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (web hosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijke verplicht en toegestaan is. (bv. indien de politie of overheid in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn.

ROWA Druk en Media BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Deze bewaartermijn zal maximaal 5 jaar na laatste gebruik bedragen.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens ROWA Druk en Media BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft te allen tijde recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Wijziging privacy statement.

ROWA Druk en Media BV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Breezand, 1 augustus 2020.